SEZNAM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ COVID 19

V souvislosti s přetrvávajícím stavem výskytu infekčního onemocnění COVID 19 přijala ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice tato opatření:

 

Všichni zaměstnanci byli seznámeni s dokumenty MŠMT a MZd:

 • PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
 • Doporučení ČŠI pro školy ze dne 17.8.2020

Interní opatření

 • Na provozní poradě byli všichni seznámeni s organizačním opatřením (Dodatek Organizačního řádu škol), upravujícím provoz školy od 1. 9. 2020 do odvolání. Opatření byla sepsána v souladu s manuálem MŠMT, projednána na poradě vedení školy a následně na provozní poradě 25. 8. 2020.
 • Třídním učitelům byl dán úkol aktualizovat kontakty na žáky a jejich zákonné zástupce (e-maily, telefon), informovat je o stanovených hygienických pravidlech a postupu v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 a jejího potvrzení (karanténa, distanční vzdělávání).
 • Na adresy všech zákonných zástupců byl rozeslán dopis s informacemi o organizaci výuky a přijatých opatřeních. Text v příloze porady schválilo vedení školy na poradě.

Změny v organizačním řádu školy:

 • Provoz školy bude zahájen v souladu manuálem zaslaným MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19) – materiál byl zaslán všem pedagogům na pracovní adresy k seznámení před poradou. Potřebné body projednala hospodářka školy s provozními zaměstnanci.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci provedou v první hodině výuky předmětu poučení žáků o BOZP a seznámení se Školním řádem a řádem dané pracovny podle schválené osnovy zpracované zástupcem ředitele. Zároveň informují žáky o nutnosti dodržovat hygienická pravidla a další opatření v souladu s manuálem MŠMT. Záznam o poučení zapíší dle pokynu ZŘ. Zajistí i dodatečné poučení žáků nepřítomných při zahájení školního roku se zápisem.
 • Pro případ podezření na nemoc je nutno jedinci poskytnout roušku, změřit teplotu (teploměr je uložen v kanceláři), kontaktovat neprodleně rodiče a izolovat žáka od ostatních. Izolační místností se v tomto okamžiku stane sborovna, která bude označena cedulkou upozorňující na dočasný zákaz vstupu. Následně bude dezinfikována.
 • Zvýšená pozornost bude ale nadále věnována hygieně a dezinfekci. Při vstupu do budovy je každý povinen dezinfikovat si ruce. Podobně tomu je i v učebnách. Všude jsou k dispozici papírové ručníky. Povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy byla zrušena.
 • Omezení se týká dospělých osob, které chtějí vstoupit do budovy. Tam nadále platí, že do budovy je rodičům v době výuky vstup zakázán. Výjimkou budou pouze rodiče žáků přípravných ročníků, kteří doprovází děti do výuky. Po předání žáka vyučujícímu však musí budovu opustit. V budově nelze na děti čekat. Tito zákonní zástupci dostanou od školy kartičku opravňující ke vstupu do budovy, bez níž nebudou vpuštěni.
 • Od 2. 9. 2020 bude budova veřejnosti uzavřena a bude probíhat pravidelná výuka. Kontakt s vyučujícími bude možný pouze telefonicky nebo elektronicky.
 • 8. 2020 budou rozeslány pokyny k platbě školného. Platby musí být na účtu organizace nejpozději 15. 9. 2020. V případě neobdržení platby v termínu bude místo uvolněno náhradníkům. V případě nutnosti lze domluvit osobní schůzku s vedením školy, případně provést platbu v hotovosti, v době mimo vyučování, tedy v dopoledních hodinách.
 • Vstup do budovy zůstává uzamčen, do budovy nesmí vstupovat rodiče, žáky pouští školnice nebo pověřený zaměstnanec. Případné opravy, revize apod. budou prováděny v době mimo vyučování tak, aby se stačila provést dezinfekce.
 • Žáci jsou do budovy pouštěni 5 minut před začátkem vyučování.
 • Odloučená pracoviště – vchod uzamčen, žáky přebírá vyučující u vstupu do budovy.
 • Dezinfekce – všechny učebny jsou vybaveny dezinfekčními prostředky, dezinfekce je na WC i ve školní galerii a u vchodu do školy, uklízečky pravidelně dezinfikují kliky a madla i během vyučování, učitelé dohlédnou na dezinfekci rukou žáků před použitím hudebního nástroje … V ateliérech jsou upevněny zásobníky na papírové ručníky. Hudební nástroje se nedezinfikují, jen citlivě otírají jemným hadříkem.
 • Rozvrh hodin nesmí být zkracován. Pokud žák nepřijde do výuky, učitel zůstává na pracovišti, nepřehazuje si další hodiny a využije tuto dobu pro distanční vzdělávání žáků i své vlastní.
 • Všechny akce pro veřejnost plánované v budovách školy i mimo školu jsou v měsících září a říjen zrušeny – o dalším postupu rozhodne vedení školy koncem října 2020 dle vývoje situace a pokynů zřizovatele a MŠMT.
 • Další opatření bude škola přijímat dle informací Krajské hygienické stanice a tzv. „Semaforu“.