AKTUÁLNÍ IFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Organizace výuky od 11. 5. 2020 (změna v závislosti na vývoji situace vyhrazena):

HUDEBNÍ OBOR

 • Individuální (hra na nástroj), skupinová i kolektivní výuka (hudební nauka, komorní hra, orchestr) bude realizována prezenční formou studia již od 11. 5. 2020

VÝTVARNÝ OBOR

 • Vzdělávání bude realizováno prezenční formou na základě vyhodnocení hygienických a provozních podmínek pro realizaci výuky prezenční formou vydanými MŠMT.
 • Způsob výuky ve větších skupinách bude kombinovat distanční a prezenční formu studia.

TANEČNÍ OBOR

Vzdělávání bude realizováno na základě vyhodnocení:

 • Hygienických a provozních podmínek pro realizaci výuky prezenční formou vydanými MŠMT
 • Možností školy soubor podmínek zajistit za účelem zajištění bezpečného vzdělávání pro všechny zúčastněné
 • Způsob výuky bude kombinovat distanční a prezenční formu studia.

Vzdělávání žáků prezenční i distanční formou studia nadále zůstává dobrovolné.

Výuka bude probíhat za dodržení bezpečnostních hygienických podmínek, které nám budou známy v nejbližších dnech a budou specifikovány samostatným dokumentem vydaným MŠMT (tzv. manuál pro ZUŠ). S podmínkami vás neprodleně seznámíme prostřednictvím webových stránek školy.

V tomto směru se výše uvedeným usnesením vlády NAŘIZUJE, aby:

 • dítě, žák, student, účastník a osoba nebo jeho zákonný zástupce škole poskytl před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – prohlášení ve formátu pdf k tisku naleznete na webových stránkách školy https://www.zuszb.cz
 • dítě, žák, student, účastník vzdělávání byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

V zájmu zachování proti epidemiologických a hygienických požadavků je do budovy školy zakázán vstup rodičům a veřejnosti. Vstup do budovy je povolen pouze zaměstnancům školy a žákům.

Absolventi 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně:

V závislosti na současné situaci žáci vykonají v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, § 7 Ukončení vzdělávání, odst. 1. a § 6 Komisionální zkoušky, odst. 1. takto:

 • žáci základního studia I. a II. stupně ukončí studium vykonáním závěrečné zkoušky, která bude mít formu komisionální zkoušky, nikoli formu absolventského vystoupení, výstavy výtvarných prací nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka

Termíny komisionálních absolventských závěrečných zkoušek:

 • předběžně v týdnu 15. 6. – 19. 6. 2020 (bude upřesněno)

Postupové zkoušky:

Konání postupových zkoušek ve školním roce 2019/2020 ve všech oborech vedení školy s ohledem na současnou situaci RUŠÍ.

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020:

Hodnocení žáků za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 proběhne v souladu s vydanou Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vydanou MŠMT ze dne 27. dubna 2020, podpůrnými materiály MŠMT, popř. zřizovatele školy a vnitřním dokumentem školy vydaným ředitelem školy.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 dne 27. dubna 2020 Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).

Při hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se bude postupovat následovně:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.