OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce 

 1. Obecné nařízení
  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je
  uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.
  Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty
  a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 
 2. Důvody zpracování osobních údajů
  Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
  na základě právního předpisu nebo
  na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.
  Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva
  (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky). 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
školní matrika,  

doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
třídní kniha,
záznamy z pedagogických rad,
kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky. 

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
podklady žáků pro vyšetření v PPP,
hlášení trestných činů, neomluvená absence,
údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích. 

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
seznamy žáků na soutěžích a přehlídkách,
seznamy zákonných zástupců pro spolek – Spolek rodičů a přátel školy,
kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte),
fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku. 

 1. Podepsání informovaného souhlasu
  Zároveň s přihláškou je zákonným zástupcům předán formulář, kde svým podpisem potvrdí
  souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů. 
 2. Práva žáků a zákonných zástupců
  Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité
  informace o zpracování jeho osobních údajů.
  Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
  Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů,
  například školní matriky.
  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného
  zpracování údajů, například školní matriky.
  Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve
  výjimečných případech do 2 měsíců.
  Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně.
  Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
  nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení
  přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá
  správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací
  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 3. Zabezpečení osobních údajů
  Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který
  provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
  shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),
  již nepotřebné údaje skartovat,
  zachovávat mlčenlivost o údajích,
  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
  školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou. 
 4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola
  musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
  Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným
  zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných
  zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti
  zpracování osobních údajů.