GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8IČO: 09692142datová schránka: q4hs4wukontaktní osoba: Ing. Petr Štětkae-mail: petr.stetka@moore-czech.cztel.: 734 647 701


Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, přispěvková organizace se sídlem: Štramberská 294, 742 21 Kopřivnice, IČO 62330322 jako správce osobních údajů (dále jen „ZUŠ Z. Buriana“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Osobní údaje ZUŠ Z. Buriana zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud ZUŠ Z. Buriana zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

– požadovat od ZUŠ Z. Buriana informaci o zpracování vašich osobních údajů;

– požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ Z. Buriana;

– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Z. Buriana jsou nepřesné);

– požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Z. Buriana, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Z. Buriana;

– požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Z. Buriana;

– podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči ZUŠ Z. Buriana uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: