Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jobman s.r.o

IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10

komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

e-mail: dpo@dpohotline.cz , telefon: +420 910 120 377

datová schránka: tkyd8fz, kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je
uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.
Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty
a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:
 na základě právního předpisu nebo
 na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.
Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva
(nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
 školní matrika,
 doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho
ukončování,
 třídní kniha,
 záznamy z pedagogických rad,
 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
 seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 seznamy žáků na soutěžích a přehlídkách,
 seznamy zákonných zástupců pro spolek – Spolek rodičů a přátel školy,
 kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte),
 fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
 zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
 záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich
majetku.

3. Podepsání informovaného souhlasu
Zároveň s přihláškou je zákonným zástupcům předán formulář, kde svým podpisem potvrdí
souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců
 Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité
informace o zpracování jeho osobních údajů.
 Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů,
například školní matriky.
 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného
zpracování údajů, například školní matriky.
 Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve
výjimečných případech do 2 měsíců.
 Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně.
Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení
přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá
správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů
Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
 uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který
provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel),
 již nepotřebné údaje skartovat,
 zachovávat mlčenlivost o údajích,
 neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola
musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným
zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných
zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti
zpracování osobních údajů.