Podmínky studia v ZUŠ Zdeňka Buriana

Studium v ZUŠ Zdeňka Buriana se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb (Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání) ve znění novely vyhláškou č. 70/2019 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2019 a novelou školského zákona č. 349 s účinnosti od 25. 8. 2020.

Škola má hlavní budovu na ul.Štramberské 294 v Kopřivnici. Současně provozuje dvě odloučená pracoviště – ve Štramberku a v Rybí. Škola poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v těchto uměleckých oborech: výtvarném, hudebním a tanečním. Žáci jsou přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle schopností, míry talentu a věku.

 • Výuka probíhá v odpoledních hodinách podle rozvrhu hodin. Případné změny výuky jsou žákům oznámeny předem a rodiče jsou informováni telefonicky. Žáci hudebního oboru jsou zařazováni podle učebních plánů i do dalších předmětů (hudební nauka, souborová hra, komorní hra,…). O zařazení jsou informováni na informačních panelech v přízemí budovy počátkem školního roku a třídním učitelem. I do těchto předmětů je žák povinen docházet a je z nich klasifikován. V případě, že rozvrh hodin z nějakého důvodu dotyčnému nesedí, musí se rodiče žáka u učitele informovat na možnost jiného zařazení či možnosti individuálního plánu. Není v možnostech školy přizpůsobit rozvrh hodin všem – přizpůsobit se musí děti.
 • Výuka probíhá podle ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana, zveřejněného na webu školy. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. V pololetí obdrží žáci opis známek a na konci školního roku žáci dostanou vysvědčení. Při ukončení I. nebo II. stupně studia obdrží Závěrečné vysvědčení. Žáci přípravných ročníků obdrží na konci školního roku potvrzení o studiu.
 • Pro všechny žáky školy je závazný školní řád a jeho opakované porušování může být důvodem k vyloučení ze školy. Školní řád je vyvěšen v přízemí školy, k dispozici u všech vyučujících a na webových stránkách ZUŠ; žáci s ním jsou seznámeni svými učiteli vždy na počátku školního roku.
 • Školní rok a prázdniny jsou stejné jako na základních školách.
 • Škola si vyhrazuje právo používat výsledky výchovně vzdělávací práce (reprodukce prací, dokumentace akcí a projektů – fotografie případně videozáznamy, nahrávky koncertů apod.) k propagaci své činnosti na veřejnosti (soutěže, webové stránky, výstavy).
 • Dítě se stává žákem přípravného ročníku na základě prokázaných předpokladů v rámci přijímacího řízení, přijímací zkoušku skládá v rámci výuky při přechodu s přípravného ročníku do základního studia I. stupně. Starší děti jsou přijímány na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky v řádném termínu dle možnosti kapacity školy. Přechod do dalšího ročníku je podmíněn potvrzením zájmu o studium každoročním podpisem Obnovené přihlášky, která slouží k aktualizaci dat ve školní matrice a je podkladem pro sestavování tříd a skupin pro další školní rok.
 • Odhlášení žáka v pololetí je možné z důvodu nemoci doložené lékařským potvrzením nebo z důvodu stěhování či jiného vážného důvodu, a to pouze v případě, že zákonný zástupce nebo zletilý žák podá písemnou žádost s odůvodněním.
 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.
 • Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line nebo off-line výuky.

Školné se vrací v případě:

 • dlouhodobé absence žáka, pokud o ni byla škola informována písemně rodiči alespoň 1 měsíc předem (týká se ozdravných pobytů v lázních);
 • v případě vážného onemocnění nebo úrazu doloženého lékařským potvrzením, pokud žák v daném měsíci ani jednou nenavštívil výuku;
 • žádost o slevu na školném se podává písemně na předepsaném formuláři v kanceláři školy.

Studium v ZUŠ lze dle § 7 ukončit pouze na základě písemné žádosti rodičů. Ukončí-li žák studium v průběhu prvního nebo druhého pololetí, úplata za vzdělávání se nevrací § 8 (3).

Upozornění:

Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č.423/2020 Sb., Čl. IV z 16. října 2020.

V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, se za větu první vkládá věta „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.“.