Podmínky studia v ZUŠ Zdeňka Buriana

Škola má hlavní budovu na ul.Štramberské 294 v Kopřivnici. Současně provozuje dvě odloučená pracoviště – ve Štramberku a v Rybí. Škola poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v těchto uměleckých oborech: výtvarném, hudebním a tanečním. Žáci jsou přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle schopností, míry talentu a věku.
Výuka probíhá v odpoledních hodinách podle rozvrhu hodin. Případné změny výuky jsou žákům oznámeny předem a rodiče jsou informováni telefonicky. Žáci hudebního oboru jsou zařazováni podle učebních plánů i do dalších předmětů (hudební nauka, souborová hra, komorní hra,…). O zařazení jsou informováni na informačních panelech v přízemí budovy počátkem školního roku a třídním učitelem. I do těchto předmětů je žák povinen docházet a je z nich klasifikován. V případě, že rozvrh hodin z nějakého důvodu dotyčnému nesedí, musí se rodiče žáka u učitele informovat na možnost jiného zařazení či možnosti individuálního plánu. Není v možnostech školy přizpůsobit rozvrh hodin všem – přizpůsobit se musí děti.
Výuka probíhá podle platných učebních plánů a od 1.9.2012 i podle ŠVP. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. V pololetí obdrží žáci opis známek a na konci školního roku žáci dostanou vysvědčení, při ukončení I. nebo II. stupně studia obdrží Závěrečné vysvědčení. Žáci přípravných ročníků obdrží na konci školního roku potvrzení o studiu.
Pro všechny žáky školy je závazný školní řád a jeho opakované porušování může být důvodem k vyloučení ze školy. Školní řád je vyvěšen v přízemí školy, k dispozici u všech vyučujících a na webových stránkách ZUŠ; žáci s ním jsou seznámeni svými učiteli vždy na počátku školního roku.
Školní rok a prázdniny jsou stejné jako na základních školách.
Škola si vyhrazuje právo používat výsledky výchovně vzdělávací práce (reprodukce prací, dokumentace akcí a projektů – fotografie případně videozáznamy, nahrávky koncertů apod.) k propagaci své činnosti na veřejnosti (soutěže, webové stránky, výstavy).
Odhlášení žáka v pololetí je možné z důvodu nemoci doložené lékařským potvrzením nebo z důvodu stěhování či jiného vážného důvodu a to pouze na základě písemné žádosti. Odhlásit lze vždy v pololetí nebo na konci školního roku.
Dítě se stává žákem přípravného ročníku na základě prokázaných předpokladů v rámci přijímacího řízení, přijímací zkoušku skládá v rámci výuky při přechodu s přípravného ročníku do základního studia I. stupně. Starší děti jsou přijímány na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky v řádném termínu dle možnosti kapacity školy. Přechod do dalšího ročníku je podmíněn potvrzením zájmu o studium každoročním podpisem Obnovené přihlášky, která slouží k aktualizaci dat ve školní matrice a je podkladem pro sestavování tříd a skupin pro další školní rok.
Školné se vrací v případě:
dlouhodobé absence žáka, pokud o ni byla škola informována písemně rodiči alespoň 1 měsíc předem (týká se ozdravných pobytů v lázních)
v případě vážného onemocnění nebo úrazu doloženého lékařským potvrzením, pokud žák v daném měsíci ani jednou nenavštívil výuku
žádost o slevu na školném se podává písemně na předepsaném formuláři v kanceláři školy.