HUDEBNÍ OBOR Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

ZUŠ Zdeňka Buriana vždy byla a je známa kvalitní výukou hry na hudební nástroje a má ve městě i okolí dlouholetou tradici. Pedagogický sbor tvoří učitelé, kteří studovali svůj obor na konzervatoři nebo vysokých uměleckých školách, a řada z nich působí u profesionálních hudebních těles. Posláním hudebního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové. K základním aktivitám školy, kterými se prezentuje na veřejnosti, patří žákovské a třídní koncerty (předehrávky).

V oblasti Hudební interpretace je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj, zpěv. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře. Vzdělávací oblast Hudební interpretace se v základním uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky (sólová hra na nástroj nebo zpěv) a v podobě kolektivní výuky (hra v orchestru, komorní hra, čtyřruční hra, souborová hra, …).

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby, prostřednictvím aktivního poslechu pak poučeněji interpretovat hudební dílo a kriticky je hodnotit. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji se tak vcítit do uměleckého díla. Recepce a reflexe hudby se realizuje v podobě kolektivní výuky. V naší škole je tato oblast naplňována v předmětu Přípravná hudební výchova a Hudební nauka.

Hudební obor v Základní umělecké škole Zdeňka Buriana umožňuje žákům prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, případně vlastní tvorby, a prostřednictvím osvojení si základních vědomostí získaných z hudební teorie, využívat hudbu jako prostředek osobního uměleckého sdělení i vzájemné komunikace.